07_2_Ivóvízbiztonsági szakugyintezo 2018-11-25T18:57:30+00:00

Ivóvízbiztonsági szakügyintéző képzés

(nyilvántartásba vételi szám: E-001637/2017/B003)

Időtartam: 5 nap (49 óra + 9 óra e-learning) plusz vizsga

JELENTKEZEM

Miért tartunk Ivóvízbiztonsági szakügyintéző képzést?

Hiszünk abban, hogy a meglévő rendszerbe integráltan működhet jól az ivóvíz biztonsági rendszer. Ez nélkülözhetetlen a fenntartható, biztonságos működéshez. Célunk, hogy a részt vevők rendszerei minden lehetséges esetre felkészülten tudjanak reagálni, szavatolva biztonságos működést.

A képzés célja

A képzés célja, hogy a vízágazatban dolgozó megalapozott tudással bíró szakemberek elsajátítsák a közegészségügyi szempontú és megelőzés alapú szemléletet a vízszolgáltatásban.

Kinek ajánljuk a képzést?

 • aki még most ismerkedik a vízbiztonsági tervvel és nem tudja, hogy is kezdjen neki
 • aki már részt vett vízbiztonsági terv készítésében, esetleg vízbiztonsági munkacsoport tag, de bizonyos módszertani, szakmai kérdésekben bizonytalan
 • aki szakszerű és használható útmutatást szeretne kapni a vízbiztonsági tervvel kapcsolatos hatósági eljárásokat és elvárásokat illetően
 • aki felelős szakemberként a közegészségügyi szemléletű és megelőzés alapú szolgáltatást fontos üzemeltetési alapelvnek tekinti
 • aki üzemeltetőként naprakész és gyakorlatorientált ismereteket szeretne szerezni, hogy saját rendszerét hatékonyabbá tegye

 Korábbi képzésünkön résztvevők véleménye;

 • Flóra Környezet Kft.;
  • Kinek  ajánlja a képzést?
  • “Környezetvédelmi megbízottak részére.”
  • Mi volt a leghasznosabb képzésünkben?
  • “Sikerült elkészíteni a tervet és benyújtani véleményezésre.”
 Ivóvíztisztítás

7 óra

 Víz és közegészségügy

8 óra

 Vízbiztonsági tervezés jogi vonatkozásai

7 óra

 Vízellátó rendszer üzemeltetése

7 óra

 Vízbiztonsági kockázatok

15 óra

 Vízbiztonsági tervezés

14 óra

Ivóvíztisztítás modul

7 óra
 • Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak részletes megismerése az ivóvíz minőségi paramétereire vonatkozóan
 • Fertőtlenítés, mint elsődleges vízkezelési eljárás ismeretanyaga
 • Mélységi vizek tisztítására alkalmas technológiák ismeretanyaga
 • Vas, mangán, arzén, ammónium, oldott gázok kezelésének és eltávolításának menete
 • Szerves anyagok, mikroszennyezők eltávolításának technológiái
 • Valamely szennyező anyagok együttes jelenléte esetén az alkalmazható komlpex eljárások,  azok alkalmazásának korlátai
 • Hálózati vízminőséget befolyásoló tényezők, másodlagos vízszennyeződés jelensége, kezelése
 • Felszíni víztisztítási technológiák (hasonlóságok és különbözőségek a mélységi vízkelezési eljárásokkal)

Víz és közegészségügy modul

8 óra
 • Hazai és nemzetközi közegészségügyi és járványtani alapismeretek
 • Vízminőségi jellemzők, paraméterek
 • Vízminőségi vizsgálatok értékelésére vonatkozó előírások
 • Fogyasztói egészségkockázatok
 • Az Országos Környezetegészségügyi Intézet szakvéleményezési eljárásnak, folyamatának bemutatása. A szakvélemények értelmezése.
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírása szerinti eljárás rend
 • Hatósági kötelezések, szankciók kezelése, elkerülésekre való törekvésre való felkészülés.
 • A vízbiztonsági tervek felülvizsgálata
  • évenkénti üzemeltetői felülvizsgálat szükségessége, dokumentálása;
  • ötévenkénti, illetékes hatóságnak benyújtandó felülvizsgálat eljárás rendje.

Vízbiztonsági tervezés jogi vonatkozásai modul

7 óra
 • WHO (2004) Az ivóvízminőségi irányelve
 • Európai rendszer az ivóvízzel érintkező anyagok kölcsönös elfogadásáról (European Acceptance Scheme – EAS alapelvek és célok)
 • Vízbiztonság-tervezés WHO „Water Safety Plan” módszertan
 • 98/83/EK – a hazai ivóvízminőségi követelmények alapjai /12 A TANÁCS 98/83/EK IRÁNYELVE (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről
  A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1787 IRÁNYELVE- a meglévő irányelv aktuális kiegészítései
 • Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak részletes megismerése a vízbiztonsági terv elkészítésre, benyújtásának határidejére és feltételeire, valamint tartalmára vonatkozóan.
 • A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásainak áttekintése a vízbázisok szennyeződéstől való védelme és a vízbiztonsági tervezés kapcsolatában.

Vízellátó rendszer üzemeltetése modul

7 óra
 • Az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, üzemeltetési szabályzatok, munkautasítások, hatósági feladatok megismerése, rendszerezése.
 • Meglévő, írott dokumentumok elemzése kontra írásban nem szabályozott, tapasztalati úton alkalmazott napi üzemeltetési praktikumok értékelése, kockázata.
 • Meglévő, érvényben lévő ellenőrzési intézkedések hatékonyságának vizsgálata.
 • A vízellátó rendszert leíró diagramok, rajzok, térképek megismerése, elkészítése.
 • Vízbázisok, víznyerő helyek üzemeltetése – kapcsolódó rendszeres és időszakos feladatok.
 • Vízkezelési eljárások, technológiák üzemeltetése, felügyelete, monitoringja.
 • Az ivóvízhálózat üzemeltetése – vezetékek és víztároló berendezések működtettetésének jellemzői. Rendkívüli események (csőtörés, vízminőségi kifogás) kezelése a hálózaton.
 • Fogyasztói monitoring, vizsgálati helyek. Kommunikáció a fogyasztók felé az üzemeltetési gyakorlatban. Fogyasztói bizalom erősítésének lehetőségei, ügyfélkapcsolat.
 • A vízbiztonsági tervvel összeköthető kapcsolódási pontok feltárása, a megelőzési feladatok és a beavatkozási pontok meghatározása.
 • A vízellátó rendszerek üzemeltetésének gazdasági háttere. Rendelkezésre álló erőforrások, technikai háttér, pénzügyi irányítás és tervezés, vagyonkezelés.

Vízbiztonsági kockázatok modul

15 óra
 • A kockázatértékelés alapfogalmai; Veszély, veszélyforrás  veszélyek valószínűsége, következménye, súlyossága.
 • A veszélyek típusai, fizikai, kémiai, biológiai, radiológiai (szervezeti)
 • Veszélyelemzés módszertana
 • A vízellátás biztonságát veszélyeztető veszélyforrások azonosítása.
 • Az azonosított veszélyek veszély-forrásonkénti gyakoriságának meghatározása, a bekövetkezés valószínűsége, súlyossága
 • Veszély és veszélyforrások azonosítása a vízbázison, vízkezelés során (vízkezelési lépésenként, technológiai folyamatonként), a vízelosztó rendszerben, a fogyasztói pontokon (fogyasztói magatartás felőli veszélyek)
 • Valószínűség és következmény – a kockázat előfordulásának valószínűsége és annak hatásai.
 • Valószínűségek és következményeik pontszámainak meghatározása – kockázat számszerűsítése.
 • Kockázatértékelő táblázat létrehozása, kezelése
 • Vízbázisok típusai (sérülékenység, védettség, hidrogeológiai alapfogalmak)
 • Vízkitermelési, vízkezelési, vízelosztási kockázatok
 • Hálózati üzemeltetési kockázatok (ágvezeték, körvezeték, mosatás)

Vízbiztonsági tervezés modul

14 óra
 • Vízbiztonsági terv létrehozására, fenntartására, felülvizsgálatára szolgáló készség kialakítása. Felkészítés a vízbiztonsági munkacsoportban kijelölt feladat végrehajtására
 • Vízbiztonsági csoport létrehozásának alapelvei, feltételrendszere.
 • Gyakorlati feladat megoldása:
 • A vízellátó rendszer adatainak vízbiztonsági terv központú összegyűjtésének, dokumentálásának módszere, értékelése.
 • A vízellátó rendszer aktuális üzemeltetésének vízbiztonsági szempontú leírásának, folyamatábrájának elkészítése.
 • Veszélyek és veszélyforrások azonosítása veszélyek értékelése. A meghatározott veszélyek alapján a kockázatértékelő táblázat elkészítése lépésenként, külön-külön a vízbázisra, technológiára, vízelosztó hálózatra, és a fogyasztókra vonatkozóan.
 • Kockázatok értékelése, rangsorolása, kulcskockázatok meghatározása.
 • Megelőző és helyesbítő tevékenységek meghatározása, amelyek megelőzik vagy megszüntetik a vízbiztonsági kockázatot, illetve csökkentik azt az elfogadható szintre.
 • A tevékenységek osztályozása üzemfenntartási (jó állapot fenntartás) és működési (üzemeltetés során) tevékenységekre
 • Az ellenőrző rendszer felállítása.
 • Beavatkozási paraméterek, beavatkozási értékek meghatározása.
 • Mérési módszerek meghatározása, az  ellenőrző intézkedések érvényesítése, az ellenőrző intézkedések alkalmasak arra, hogy megóvják az ivóvíz közegészségügyi biztonságát az ellátási láncban.
 • Meglévő ellenőrzési intézkedések összevetése a feltárt, azonosított és értékelt kockázatokkal, új ellenőrzési intézkedések létrehozása.
 • A vízbiztonsági terv értékelése alapján szükséges fejlesztések,gazdasági vonatkozásai: költségek, erőforrások, ütemezés, várható eredmények meghatározása.
JELENTKEZEM

Baloghné Gaál Zsófia
okleveles környezetmérnök

Scarabeus
Környezetgazdálkodási Kft.

Gaál Zoltán
Okleveles vegyészmérnök

Scarabeus
Környezetgazdálkodási Kft.

dr. Borsányi Mátyás
közegészségügyi szakértő

VÍZBIO Bt.

dr. Licskó István
Egyetemi docens

BME, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 19., fszt. 2.

A képzés díja 150 000 Ft (ÁFA mentes), mely tartalmazza;

 • az oktatási anyagokat (elektronikus és papír alapú)
 • a képzési napok során a 2 kávészünetben felszolgált frissítőket és aprósüteményeket
 • a képzési napok során az ebédszünetben felszolgált frissítőket és szendvicsebédet
 • az igazoló felnőttképzési tanúsítványt (megszerezhető szakmai végzettség megnevezése: Ivóvízbiztonsági szakügyintéző)

A képzés megkezdéséhez szükséges feltételek;

 • iskolai előképzettség: felsőfokú végzettség
 • szakmai előképzettség- szakirányú felsőfokú végzettség(ek); Környezetmérnök, Biomérnök, Vegyészmérnök, Környezet- és Vízgazdálkodási szakmérnök, Vízépítő szakmérnök, Természetvédelmi- és Vízgazdálkodási szakmérnök, Építőmérnök, Vízellátás-csatornázás szakmérnök, Gépészmérnök, Hidrológus, Hidrogeológus mérnök, Földmérő és földrendező mérnök, Gépészmérnök, Környezetgazdálkodási agrármérnök, Mérnök informatikus, Műszaki földtudományi alapképzési szak, Energetikai mérnök, Villamosmérnök, Műszaki menedzser.
 • előírt gyakorlati idő: minimum 3 év szakmai tapasztalat ivóvíztisztítás üzemeltetési, ivóvíztisztítás tervezési vagy ivóvíztisztítás kivitelezési területen

Részletek

 • A képzés időpontja:előzetes egyeztetés alapján
 • Képzés időtartama: 58 óra: egyéni igény szerint, előzetes tudásfelméréssel egyes modulok tananyaga elismertethető, így az óraszám, ezzel egyidejűleg a képzési napok száma is csökkenthető!
 • A képzésen résztvevők száma: minimum 10 fő, maximum 15 fő.
 • Helyszín: az IDEA Képzési Központ Oktatóterme, a Corvin negyednél (1082 Budapest, Kisfaludy utca 19. Fszt.2., 2-es kapucsengő)
 • Megközelítés;

Tömegközlekedéssel: 4-es, 6-os villamossal a Corvin negyed megállóig vagy M3 metróval Corvin negyed megállóig, onnan gyalogosan 2 perc

Parkolási lehetőségek:

 • utcán, fizetős zóna hétköznap  8:00-18:00-ig (265 Ft/óra)
 • Corvin pláza mélygarázsa (az első óra ingyenes, utána minden megkezdett óra 250 Ft)- mélygarázst két útvonalon lehet megközelíteni, a Futó utca és a Vajdahunyad utca felől, melyből közvetlenül mozgólépcsővel vagy lifttel lehet feljutni a vásárlótérbe.

Kérjük, jelentkezés során keressen meg bennünket az alábbiak kapcsán:

 • előzetes tudásfelméréssel csökkenthető a szükséges óraszám
 • a jelentkezéskor írásbeli felnőttképzési szerződés megkötése szükséges

Képzésünket az ön egyedi igényeire szabva tartjuk meg. Kérdéseit az alábbi űrlapon teheti fel, vagy kereshet minket a kapcsolat menüpontban található elérhetőségeinken: