07_2_Ivóvízbiztonsági szakugyintezo 2020-03-16T12:37:23+02:00

Ivóvízbiztonsági szakügyintéző képzés

Időtartam: 5 nap (49 óra + 9 óra e-learning) plusz vizsga

JELENTKEZEM

Miért tartunk Ivóvízbiztonsági szakügyintéző képzést?

Hiszünk abban, hogy a meglévő rendszerbe integráltan működhet jól az ivóvíz biztonsági rendszer. Ez nélkülözhetetlen a fenntartható, biztonságos működéshez. Célunk, hogy a részt vevők rendszerei minden lehetséges esetre felkészülten tudjanak reagálni, szavatolva biztonságos működést.

A képzés célja

A képzés célja, hogy a vízágazatban dolgozó megalapozott tudással bíró szakemberek elsajátítsák a közegészségügyi szempontú és megelőzés alapú szemléletet a vízszolgáltatásban.

Kinek ajánljuk a képzést?

 • aki még most ismerkedik a vízbiztonsági tervvel és nem tudja, hogy is kezdjen neki
 • aki már részt vett vízbiztonsági terv készítésében, esetleg vízbiztonsági munkacsoport tag, de bizonyos módszertani, szakmai kérdésekben bizonytalan
 • aki szakszerű és használható útmutatást szeretne kapni a vízbiztonsági tervvel kapcsolatos hatósági eljárásokat és elvárásokat illetően
 • aki felelős szakemberként a közegészségügyi szemléletű és megelőzés alapú szolgáltatást fontos üzemeltetési alapelvnek tekinti
 • aki üzemeltetőként naprakész és gyakorlatorientált ismereteket szeretne szerezni, hogy saját rendszerét hatékonyabbá tegye

 Korábbi képzésünkön résztvevők véleménye;

 • Flóra Környezet Kft.;
  • Kinek  ajánlja a képzést?
  • “Környezetvédelmi megbízottak részére.”
  • Mi volt a leghasznosabb képzésünkben?
  • “Sikerült elkészíteni a tervet és benyújtani véleményezésre.”
 Ivóvíztisztítás

7 óra

 Víz és közegészségügy

8 óra

 Vízbiztonsági tervezés jogi vonatkozásai

7 óra

 Vízellátó rendszer üzemeltetése

7 óra

 Vízbiztonsági kockázatok

15 óra

 Vízbiztonsági tervezés

14 óra

Ivóvíztisztítás modul

7 óra
 • Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak részletes megismerése az ivóvíz minőségi paramétereire vonatkozóan
 • Fertőtlenítés, mint elsődleges vízkezelési eljárás ismeretanyaga
 • Mélységi vizek tisztítására alkalmas technológiák ismeretanyaga
 • Vas, mangán, arzén, ammónium, oldott gázok kezelésének és eltávolításának menete
 • Szerves anyagok, mikroszennyezők eltávolításának technológiái
 • Valamely szennyező anyagok együttes jelenléte esetén az alkalmazható komlpex eljárások,  azok alkalmazásának korlátai
 • Hálózati vízminőséget befolyásoló tényezők, másodlagos vízszennyeződés jelensége, kezelése
 • Felszíni víztisztítási technológiák (hasonlóságok és különbözőségek a mélységi vízkelezési eljárásokkal)

Víz és közegészségügy modul

8 óra
 • Hazai és nemzetközi közegészségügyi és járványtani alapismeretek
 • Vízminőségi jellemzők, paraméterek
 • Vízminőségi vizsgálatok értékelésére vonatkozó előírások
 • Fogyasztói egészségkockázatok
 • Az Országos Környezetegészségügyi Intézet szakvéleményezési eljárásnak, folyamatának bemutatása. A szakvélemények értelmezése.
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírása szerinti eljárás rend
 • Hatósági kötelezések, szankciók kezelése, elkerülésekre való törekvésre való felkészülés.
 • A vízbiztonsági tervek felülvizsgálata
  • évenkénti üzemeltetői felülvizsgálat szükségessége, dokumentálása;
  • ötévenkénti, illetékes hatóságnak benyújtandó felülvizsgálat eljárás rendje.

Vízbiztonsági tervezés jogi vonatkozásai modul

7 óra
 • WHO (2004) Az ivóvízminőségi irányelve
 • Európai rendszer az ivóvízzel érintkező anyagok kölcsönös elfogadásáról (European Acceptance Scheme – EAS alapelvek és célok)
 • Vízbiztonság-tervezés WHO „Water Safety Plan” módszertan
 • 98/83/EK – a hazai ivóvízminőségi követelmények alapjai /12 A TANÁCS 98/83/EK IRÁNYELVE (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről
  A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1787 IRÁNYELVE- a meglévő irányelv aktuális kiegészítései
 • Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak részletes megismerése a vízbiztonsági terv elkészítésre, benyújtásának határidejére és feltételeire, valamint tartalmára vonatkozóan.
 • A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásainak áttekintése a vízbázisok szennyeződéstől való védelme és a vízbiztonsági tervezés kapcsolatában.

Vízellátó rendszer üzemeltetése modul

7 óra
 • Az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, üzemeltetési szabályzatok, munkautasítások, hatósági feladatok megismerése, rendszerezése.
 • Meglévő, írott dokumentumok elemzése kontra írásban nem szabályozott, tapasztalati úton alkalmazott napi üzemeltetési praktikumok értékelése, kockázata.
 • Meglévő, érvényben lévő ellenőrzési intézkedések hatékonyságának vizsgálata.
 • A vízellátó rendszert leíró diagramok, rajzok, térképek megismerése, elkészítése.
 • Vízbázisok, víznyerő helyek üzemeltetése – kapcsolódó rendszeres és időszakos feladatok.
 • Vízkezelési eljárások, technológiák üzemeltetése, felügyelete, monitoringja.
 • Az ivóvízhálózat üzemeltetése – vezetékek és víztároló berendezések működtettetésének jellemzői. Rendkívüli események (csőtörés, vízminőségi kifogás) kezelése a hálózaton.
 • Fogyasztói monitoring, vizsgálati helyek. Kommunikáció a fogyasztók felé az üzemeltetési gyakorlatban. Fogyasztói bizalom erősítésének lehetőségei, ügyfélkapcsolat.
 • A vízbiztonsági tervvel összeköthető kapcsolódási pontok feltárása, a megelőzési feladatok és a beavatkozási pontok meghatározása.
 • A vízellátó rendszerek üzemeltetésének gazdasági háttere. Rendelkezésre álló erőforrások, technikai háttér, pénzügyi irányítás és tervezés, vagyonkezelés.

Vízbiztonsági kockázatok modul

15 óra
 • A kockázatértékelés alapfogalmai; Veszély, veszélyforrás  veszélyek valószínűsége, következménye, súlyossága.
 • A veszélyek típusai, fizikai, kémiai, biológiai, radiológiai (szervezeti)
 • Veszélyelemzés módszertana
 • A vízellátás biztonságát veszélyeztető veszélyforrások azonosítása.
 • Az azonosított veszélyek veszély-forrásonkénti gyakoriságának meghatározása, a bekövetkezés valószínűsége, súlyossága
 • Veszély és veszélyforrások azonosítása a vízbázison, vízkezelés során (vízkezelési lépésenként, technológiai folyamatonként), a vízelosztó rendszerben, a fogyasztói pontokon (fogyasztói magatartás felőli veszélyek)
 • Valószínűség és következmény – a kockázat előfordulásának valószínűsége és annak hatásai.
 • Valószínűségek és következményeik pontszámainak meghatározása – kockázat számszerűsítése.
 • Kockázatértékelő táblázat létrehozása, kezelése
 • Vízbázisok típusai (sérülékenység, védettség, hidrogeológiai alapfogalmak)
 • Vízkitermelési, vízkezelési, vízelosztási kockázatok
 • Hálózati üzemeltetési kockázatok (ágvezeték, körvezeték, mosatás)

Vízbiztonsági tervezés modul

14 óra
 • Vízbiztonsági terv létrehozására, fenntartására, felülvizsgálatára szolgáló készség kialakítása. Felkészítés a vízbiztonsági munkacsoportban kijelölt feladat végrehajtására
 • Vízbiztonsági csoport létrehozásának alapelvei, feltételrendszere.
 • Gyakorlati feladat megoldása:
 • A vízellátó rendszer adatainak vízbiztonsági terv központú összegyűjtésének, dokumentálásának módszere, értékelése.
 • A vízellátó rendszer aktuális üzemeltetésének vízbiztonsági szempontú leírásának, folyamatábrájának elkészítése.
 • Veszélyek és veszélyforrások azonosítása veszélyek értékelése. A meghatározott veszélyek alapján a kockázatértékelő táblázat elkészítése lépésenként, külön-külön a vízbázisra, technológiára, vízelosztó hálózatra, és a fogyasztókra vonatkozóan.
 • Kockázatok értékelése, rangsorolása, kulcskockázatok meghatározása.
 • Megelőző és helyesbítő tevékenységek meghatározása, amelyek megelőzik vagy megszüntetik a vízbiztonsági kockázatot, illetve csökkentik azt az elfogadható szintre.
 • A tevékenységek osztályozása üzemfenntartási (jó állapot fenntartás) és működési (üzemeltetés során) tevékenységekre
 • Az ellenőrző rendszer felállítása.
 • Beavatkozási paraméterek, beavatkozási értékek meghatározása.
 • Mérési módszerek meghatározása, az  ellenőrző intézkedések érvényesítése, az ellenőrző intézkedések alkalmasak arra, hogy megóvják az ivóvíz közegészségügyi biztonságát az ellátási láncban.
 • Meglévő ellenőrzési intézkedések összevetése a feltárt, azonosított és értékelt kockázatokkal, új ellenőrzési intézkedések létrehozása.
 • A vízbiztonsági terv értékelése alapján szükséges fejlesztések,gazdasági vonatkozásai: költségek, erőforrások, ütemezés, várható eredmények meghatározása.
JELENTKEZEM

Baloghné Gaál Zsófia
okleveles környezetmérnök

Scarabeus
Környezetgazdálkodási Kft.

Gaál Zoltán
Okleveles vegyészmérnök

Scarabeus
Környezetgazdálkodási Kft.

dr. Borsányi Mátyás
közegészségügyi szakértő

VÍZBIO Bt.

Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 19., fszt. 2.

A képzés díja 150 000 Ft (ÁFA mentes), mely tartalmazza;

 • az oktatási anyagokat (elektronikus és papír alapú)
 • a képzési napok során a 2 kávészünetben felszolgált frissítőket és aprósüteményeket
 • a képzési napok során az ebédszünetben felszolgált frissítőket és szendvicsebédet
 • az igazoló felnőttképzési tanúsítványt (megszerezhető szakmai végzettség megnevezése: Ivóvízbiztonsági szakügyintéző)

A képzés megkezdéséhez szükséges feltételek;

 • iskolai előképzettség: felsőfokú végzettség
 • szakmai előképzettség- szakirányú felsőfokú végzettség(ek); Környezetmérnök, Biomérnök, Vegyészmérnök, Környezet- és Vízgazdálkodási szakmérnök, Vízépítő szakmérnök, Természetvédelmi- és Vízgazdálkodási szakmérnök, Építőmérnök, Vízellátás-csatornázás szakmérnök, Gépészmérnök, Hidrológus, Hidrogeológus mérnök, Földmérő és földrendező mérnök, Gépészmérnök, Környezetgazdálkodási agrármérnök, Mérnök informatikus, Műszaki földtudományi alapképzési szak, Energetikai mérnök, Villamosmérnök, Műszaki menedzser.
 • előírt gyakorlati idő: minimum 3 év szakmai tapasztalat ivóvíztisztítás üzemeltetési, ivóvíztisztítás tervezési vagy ivóvíztisztítás kivitelezési területen

Részletek

 • A képzés időpontja:előzetes egyeztetés alapján
 • Képzés időtartama: 58 óra
 • A képzésen résztvevők száma: minimum 10 fő, maximum 15 fő.
 • Helyszín: az IDEA Képzési Központ Oktatóterme, a Corvin negyednél (1082 Budapest, Kisfaludy utca 19. Fszt.2., 2-es kapucsengő)
 • Megközelítés;

Tömegközlekedéssel: 4-es, 6-os villamossal a Corvin negyed megállóig vagy M3 metróval Corvin negyed megállóig, onnan gyalogosan 2 perc

Parkolási lehetőségek:

 • utcán, fizetős zóna hétköznap  8:00-18:00-ig (265 Ft/óra)
 • Corvin pláza mélygarázsa (az első óra ingyenes, utána minden megkezdett óra 250 Ft)- mélygarázst két útvonalon lehet megközelíteni, a Futó utca és a Vajdahunyad utca felől, melyből közvetlenül mozgólépcsővel vagy lifttel lehet feljutni a vásárlótérbe.

Képzési szolgáltatásainkat egyedi igényeire (időtartam, tematika) szabva is kérheti. Kérdéseit az alábbi űrlapon teheti fel, vagy kereshet minket a kapcsolat menüpontban található elérhetőségeinken:

[contact-form-7 404 "Not Found"]