06_1_Adatkezelési_tájékoztató 2018-09-28T18:46:34+02:00

Adatkezelési tájékoztató

1.Az adatok kezelése:

Adatkezelő

 • Az adatkezelő az AQUA Engine Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Csabagyöngye utca 65. A. ép..; postacím és iroda (telephely): 1082 Budapest, Kisfaludy utca 19. fszt. 2., cégjegyzékszám: 03-09-128295; adószám: 14326668-2-03) (a továbbiakban: „Adatkezelő”). E-mail elérhetőség: aquaengine@aquaengine.hu
 • Adatkezelő tárhelyszolgáltatója: Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., postacíme: 1538 Budapest, Pf.: 510.)
 • Az Adatkezelő a képzési tevékenységének (a továbbiakban: „IDEA Képzési Központ”) az ügyfelekkel és leendő ügyfelekkel való megismertetését, az ügyfelek kiszolgálását, képzéseihez kapcsolódó szakmai rendezvények szervezését, szakmai tanulmányok közzétételét, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások betartásával végzi.
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-122966/2017. számon vette nyilvántartásba az Adatkezelőt.

Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó a SalesAutopilot Kft. (kapcsolattartó: Khauth György, telefonszám: 36306243934, e-mail: info@marketingszoftverek.hu)

 • Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:
 •     technikai háttér biztosítása
 •     egyéb (email marketing szolgáltatás, e-commerce és az ügyfélkapcsolatok menedzselése)
 • Az adatfeldolgozó címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
 • Az adatfeldolgozás helye/webhely vagy pontos cím/: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland
 • Az adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

1.1. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján bejelentésre került.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

3. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, a rendezvényein, képzésein részt vevő felhasználóinak kiszolgálása, szakmai rendezvények szervezése, szakmai tanulmányok közzététele, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

Hírlevél küldése, direkt marketing. PDF tanulmányok letöltése, általános és szakmai hírlevelekre való regisztráció, tájékoztatás, kapcsolattartás, szakmai és üzleti előadáson való ingyenes részvétel szándékát kifejező regisztráció, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím

Képzési szolgáltatás vásárlóinak kiszolgálása, velük való kapcsolattartás, nem ingyenes rendezvényen való részvétel, regisztráció, tájékoztatás, kapcsolattartás  — vezetéknév, utónév, e-mail cím, mobil telefon szám, születési hely, idő, bankszámla szám, személyigazolvány szám, számlázási cégadatok;

4.2. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

4.3. A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülnek a felhasználó látogatásának statisztikai adatai a Google Analytics segítségével (pl. IP cím, látogatott aloldalak). Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. (Adatfelhasználó: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.)

4.4. Az adatkezelő Facebook képpont használatával nyomon követheti azokat a konkrét műveleteket, amelyeket a látogatók a honlapon végrehajtanak. (Adatfelhasználó: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, Telefon: +1 650-543-4800.)

4.5. Sütik (cookie-k) feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatóról és a használt eszközeiről;
 • megjegyzik a látogató egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni azokat;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie-t) helyez el és a későbbi látogatás során azt visszaolvassa. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelőnek írt e-mail (aquaengine@aquaengine.hu) segítségével is.

5.3. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.4. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

5.5. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a felnőttképzési törvény alá eső adatok kezelését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások egyes adatai megjelennek a kapcsolódó számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

6. Az adatkezelés módja

6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

az Adatkezelő munkatársai;

egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;

egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

6.3. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

7. Adatbiztonság

7.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

8. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

8.1. Az Érintett

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

kérheti személyes adatainak helyesbítését;

kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

8.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

8.3. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti

8.4. A személyes adatot Adatkezelő törli, ha

a kezelése jogellenes;

az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

az adatkezelés célja megszűnt;

az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Jogorvoslat

9.1. Az Érintett az Infotv.-ben meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

9.2. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv.-ben meghatározottak szerint.

9.3. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni (http://naih.hu).

10.Egyoldalú módosíthatóság

10.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

10.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.